Cover Image

Binh Giả Quỷ Đạo Dã

0.0
Nội dung:
Tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi; tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi! Binh Pháp Tôn Tử