Đóng [X]
Cover Image

Sen to Man

0.0
Nội dung:
*Note: Tiêu đề “Sen to Man” là chơi chữ với tên 2 nhân vật chính “Sen (千)” có nghĩa là “1 nghìn”, nằm trong tên người cha “Chihiro (千広)”. “Man (万)” có nghĩa là “10 nghìn”, nằm trong tên người con “Shima (詩万)”.
Chương
Ngày
30/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/11/2015
07/11/2015
25/10/2015
19/10/2015
19/10/2015