Đóng [X]
Cover Image

Thành Phố Sống

3.8
Nội dung:
Trong tương lai không xa con người ngày càng phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ kĩ thuật,nhưng con nguời hoàn toàn không hề nhận thấy nguy cơ đang đến gần, “nó” đang sống…
Chương
Ngày